Ромайнаг æвзæгтæ

Ромайнаг æвзæгтæ сты индоевропæйаг æвзæгты мыггаджы къорд. Ромайнаг æвзæгтæм хауынц францаг, италиаг, испайнаг, португайлаг, румынаг, молдавиаг, провансайлаг, сардаг, каталайнаг, реторомайнаг, латинаг (мард æвзаг) æ.æнд.

Ромайнаг æвзæгтæ Европæйы
Ромайнаг æвзæгты ахæлиу:      францаг      испайнаг      португайлаг      италиаг      румынаг